VETUS warranty

VETUS garantiebeleid

Vanaf 1 januari 2011 is de garantietermijn op VETUS Equipment 3 jaar geworden en de garantie termijn op motoren zelfs 5 jaar. Naast deze uitstekende garantie voorwaarden, heeft VETUS ook een wereldwijd service netwerk, zodat u altijd kunt rekenen op uitstekende service!

 

 

warranty logo's

Garantie voorwaarden op VETUS producten

Artikel 1
1.1. De garantie wordt verstrekt door VETUS BV of verbonden maatschappijen.
1.2. De garantie is alleen van toepassing op de producten die door VETUS BV of verbonden
       maatschappijen zijn geleverd.

Artikel 2
Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt als de ‘Eigenaar Garantieregistratiekaart’, met vermelding van de CIN code waarmee het product is geregistreerd, volledig ingevuld binnen 14 dagen na aanschaf wordt opgestuurd naar de ‘After Sales’ afdeling van ­VETUS B.V.

Artikel 3
De garantie wordt verstrekt aan de eerste eigenaar. De garantie kan worden overgedragen aan de volgende eigenaar en blijft tot het einde van de gestelde garantietermijn van kracht.

Artikel 4
4.1. De garantietermijn vangt aan op het moment dat het VETUS product aan de eindgebruiker is
       geleverd.
4.2. De garantieperiode bedraagt 36 maanden. De garantie geldt voor een natuurlijk persoon niet
       handelend uit bedrijf of beroep en uitsluitend voor recreatief gebruik.
4.3. De garantie termijn bij professioneel gebruik bedraagt 12 maanden. Alvorens een product in te
       zetten voor professioneel gebruik, dient vooraf schriftelijk goedkeuring te worden
       verkregen door VETUS en/of haar erkende dealers.

Artikel 5
5.1. VETUS BV garandeert dat VETUS Equipment gevrijwaard is van product- materiaal
       en fabricagefouten, gedurende de volledige garantietermijn.
5.2  Defecten die optreden tijdens de garantieperiode worden kosteloos door VETUS verholpen.
5.3. VETUS behoudt zich het recht voor om een nieuw of vervangend artikel te leveren indien reparatie
        niet mogelijk is.
5.4. Artikelen die onder garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van VETUS BV.

Artikel 6
De uiteindelijke beoordeling van de garantieaanvraag ligt bij VETUS BV en niet bij haar dealers. De beoordeling zal schriftelijk aan de dealer/werf worden meegedeeld. Met de eindgebruiker wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 7
De eindgebruiker kan geen aanspraak maken op garantie bij VETUS BV , maar dient zich te melden bij de leverancier van het VETUS product.

Artikel 8

Aanspraak op garantie vervalt indien:

 • Noodzakelijk periodiek onderhoud niet is uitgevoerd door erkende VETUS dealer
 • Foute montage of installatie
 • Als wijzigingen zijn aangebracht aan het product
 • Het product voor een oneigenlijke toepassing is ingezet
 • Het defect is te wijten aan onzorgvuldigheid van de eigenaar
 • Er sprake is van, van buiten komend onheil
 • Blijkt dat de instructies met betrekking tot gebruik niet zijn nageleefd
 • De garantietermijn van 36 maanden is verstreken


Artikel 9

Uitsluitingen op de garantie voorwaarden:

 • Normale slijtage ten gevolge van het gebruik
 • Gevolgschade als arbeidskosten, transportkosten, kranen etc.

Garantie voorwaarden op VETUS motoren

Artikel 1
1.1. De garantie wordt verstrekt door VETUS B.V.
1.2. De garantie is alleen van toepassing op de producten die door VETUS en/of verbonden maatschappijen zijn geleverd.

Artikel 2

2.1. Om aanspraak te maken op garantie voor motoren dient een volledig gedocumenteerd en ondertekend service boek gepresenteerd te kunnen worden. Voor onderdelen of accessoires geldt een kopie van de aanschaf factuur van het betreffende onderdeel of accessoire als bewijs voor geldigheid van de garantie.

Artikel 3

3.1. De garantie wordt verstrekt aan de eerste eigenaar. De garantie kan worden overgedragen aan de volgende eigenaar en blijft tot het einde van de gestelde garantie termijn van kracht. Eventueel aangebrachte modificaties op de installatie of het product doen de aanspraak op garantie vervallen.

Artikel 4

4.1. VETUS staat in voor zowel de deugdelijkheid van het geleverde product als voor de kwaliteit van het door haar geleverde materiaal. Gebreken zullen door VETUS of door haar verbonden maatschappijen worden weggenomen, hetzij door vervanging, hetzij door reparatie van het gebrekkige onderdeel. Genoemde reparatie of vervanging zal uitgevoerd worden op een door VETUS aangewezen plaats.

Artikel 5

5.1. Alle garantie termijnen gaan in op de dag van levering aan de eerste eigenaar/gebruiker. De inbedrijfstelling dient binnen maximaal 6 maanden na levering te worden uitgevoerd.

Artikel 6

6.1. De VETUS scheepsdieselmotoren worden bij niet commercieel gebruik in pleziervaartuigen door VETUS N.V. tegen alle materiaal- en of constructiefouten gegarandeerd, overeenkomstig het bepaalde in de wet, gedurende een periode van 36 maanden, of van maximaal 1000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

6.2. In aanvulling op deze garantietermijn garandeert VETUS gedurende de daarop volgende 24 maanden of nogmaals 1500 bedrijfsuren maximaal, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt, de navolgende motoronderdelen: het gietwerk van het cilinderblok, het gietwerk van de cilinderkop, de krukas, de nokkenas,het gietwerk van de vliegwielbehuizing, het gietwerk van de distributiebehuizing, de distributie tandwielen en de zuigerslangen.

6.3. In geval van licht commerciële toepassing van VETUS scheepsdieselmotoren zijn bovengenoemde garantie voorwaarden niet van toepassing. Indien VETUS scheepdieselmotoren voor licht commercieel gebruik worden toegepast dient men hier schriftelijk toestemming voor te hebben verkregen.

6.4. Voor licht commerciële toepassingen geldt een contractuele garantie termijn van 12 maanden of maximaal 1000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Artikel 7

7.1. De internationale garantie dekking voor generatorsets bedraagt:

 • 24 maanden of 1500 bedrijfsuren voor generatoren met een bedrijfstoerental van 1500omw/min
 • 24 maanden of 1000 bedrijfsuren voor generatoren met een bedrijfstoerental van 3000omw/min, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

 

Artikel 8

8.1. De internationale garantiedekking voor motoronderdelen (STM) en accessoires bedraagt 12 maanden. De onderdelen voor periodiek onderhoud en slijtagedelen zijn hierin niet inbegrepen.

Artikel 9

9.1. Zichtbare gebreken dienen direct, doch uiterlijk binnen vijf dagen, schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan de VETUS dealer, distributeur of importeur.

9.2. De aanspraak op garantie vervalt indien:

 • Het product of onderdeel is gebruikt voor een toepassing anders dan de toepassing zoals deze in de specificatie is opgenomen
 • Het product of onderdeel onjuist is gemonteerd of geïnstalleerd
 • Er sprake is van natuurlijke slijtage of een slijtage deel
 • De voorschriften met betrekking tot onderhoud en reparatie niet zijn opgevolgd
 • Het periodiek onderhoud niet is uitgevoerd door een door VETUS geautoriseerde dealer of indien periodiek onderhoud niet is uitgevoerd
 • Het product anders is gebruikt dan voorzien
 • De uitrusting of afstelling zonder goedkeuring van VETUS is gewijzigd
 • Niet originele delen zijn toegepast
 • Een defect niet uiterlijk na 14 dagen van optreden van dit defect aan de dealer, importeur, O.E.M, of VETUS wordt gemeld

 

9.3. De garantie heeft geen betrekking op en sluit uit:

 • Gebreken die niet op materiaal of constructie fouten zijn terug te voeren
 • Normale slijtage
 • Vervuiling, bevriezing, oververhitting, overbelasting of onjuist gebruik
 • Schade ontstaan door transport, distributie en/of opslag
 • Reparaties uitgevoerd door een niet door VETUS geautoriseerd Service punt
 • Op verzoek van klant toegepaste materialen die niet tot de normale leveringsomvang behoren
 • Zonder toestemming van VETUS B.V. uitgevoerde inspecties, expertises of soortgelijke verrichtingen
 • Aan slijtage onderhevige delen als: filters, pakkingen, verstuivers, smeermiddelen, thermostaten, lak, slangen, borstels, gloeispiralen, v snaren en impellers
 • Schade als gevolg van: winstderving, transport, reis of verblijfskosten, kosten van uitval of kosten die gemaakt dienen te worden om het product toegankelijk te maken, kraankosten, dokkosten, havengelden, kosten door persoonlijk letsel of door kosten van verlies van bezittingen

 

Artikel 10

10.1. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt als de installatie formulieren door de dealer of distributeur, volledig en naar waarheid ingevuld binnen 14 dagen na inbedrijfstelling worden opgestuurd naar de After Sales afdeling van VETUS B.V.